ИНОВАТИВНА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВЪЗПИТАНИЕ“

Слънчевата педагогика представлява система от принципи и методи, които могат да бъдат условно разделени на теоретична и практическа част.

Педагогическата система на слънчевата педагогика включва отделни теми и направления за изучаване, които са обединени помежду си.

Предоставя възможности за педагогическа диагностика, насочена в посока разкриване на добродетели, дарби и способности; приложение на иновативни методи за изграждане на личностни качества;

Програмата е насочена към обучение и квалификация на учители, директори, педагогически и други специалисти, работещи в системата на образованието, студенти по педагогика и др.;

Организират се обучения за родители;

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО

Преминалите обучението получават знания и придобиват умения за:

Образователните периоди в живота на детето; Темпераментите и тяхната роля в обучението и възпитанието; Възможност за ранно разпознаване на качествата и характера на подрастващите; Практическо приложение на методите и упражненията от слънчевото възпитание; задълбочени познания за природосъобразния начин на живот; Ролята на музиката в живота на детето и приложението ѝ в обучението и възпитанието; Разработване на педагогически уроци, учебно съдържание и др.

Форми на обучение:

Комбинирана – индивидуална, групова, дистанционна и практическа, съгласно разработената програма за обучението;

Присъствено и онлайн.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ - УЧИТЕЛИ И ПЕДАГОЗИ

Обучение за допълнителна квалификация на учители, за получаване на квалификационни кредити.
Комплексно представяне на образователния модел, практическа демонстрация на методите и упражненията от слънчевото обучение и възпитание, чрез предварително обявени дати за присъствена или онлайн форма.