Фондацията работи за

МИСИЯ

Нашата мисия е да насърчаваме и насочваме образованието към промяна и развитие;  прилагане на слънчевата педагогика като средство за подпомагане на хармоничното и балансирано развитие на децата и младите хора в България; ние се стремим да създадем култура на учене, която връща природата в сърцето на образованието и превръща я в нейна неизменна част.

Нашата мисия включва:

 • Популяризиране на принципите и методите на слънчевата педагогика в образованието на децата от всички възрастови групи;
 • Осигуряване на обучение, подкрепа и ресурси за учители и родители, за да ги подготвим да приложат слънчевата педагогика в практиката си;
 • Създаване на образователни програми и материали, които да насърчават взаимодействието с природата и ученето чрез иновативни педагогически подходи, опит и игра;
 • Работа с учебни заведения и образователни институции, за да ги подкрепим и насърчим да интегрират природосъобразна и здравословна учебна среда в своите програми;
 • Подпомагане на общността и образователната общност в България, за да разберат и ценят важността на ученето в природна среда и неговото влияние върху развитието на децата и бъдещето на обществото;

Нашата мисия е да сътворим образование, което е свободно, натурално и вдъхновяващо, където децата се развиват като цялостни личности, силни връзки с природата и способни да допринесат за устойчивото бъдеще на България и света.

ЦЕЛ

Нашата цел е да вдъхновим и преобразим образованието в България, като предоставим на децата знание, умения и ценности, които ще им помогнат да станат активни граждани и лидери, грижещи се за природата и обществото. Нашата визия е да създадем образователна среда, в която природата е източник на знание и вдъхновение, и децата се развиват като силни, самосъзнателни и грижовни индивиди.

ВИЗИЯ

Нашата визия е да трансформираме образованието в България чрез внедряването на слънчевата педагогика като метод и философия на обучение. Виждаме образователна система, където децата имат възможност да учат в съгласие с природата и прекрасната българска природа става техен важен учител и източник на вдъхновение.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И РЕСУРСИ:

 • Разработка и предоставяне на образователни програми, които да насърчават слънчевата педагогика в детските градини и училища;
 • Създаване на учебни материали, книги, учебници и онлайн ресурси, които да подкрепят учителите и родителите в прилагането на слънчевата педагогика;
 • Обучение и развитие на учители и педагози;
 • Провеждане на обучения, семинари и работилници, които да обучават учителите и педагозите как да използват слънчевата педагогика в учебния процес;
 • Подкрепа за учителите чрез консултации, ресурси и мрежи за обмен на опит;
 • Подкрепа за образователни институции;
 • Съдействие на училищата и детските градини в създаването на природни учебни среди и програми;
 • Предоставяне на техническа и финансова помощ за подобряване на образователните среди

 

Събития и кампании:

 • Организиране на образователни събития, летни лагери и активности на открито, които да насърчават децата да изучават природата и да учат чрез опит;
 • Провеждане на кампании за осведомяване и събуждане на интерес към слънчевата педагогика сред родителите и обществото

Изследвания и разработване:

 • Подкрепа на научни изследвания и проекти, свързани с влиянието и ефективността на слънчевата педагогика;
 • Разработка на иновативни методи и подходи за образователния процес в контекста на природата и опита

Сътрудничество и партньорства:

 • Установяване на партньорски отношения с училища, образователни институции, неправителствени организации, обществени институции и бизнес сектора;
 • Сътрудничество с национални и местни органи и власти, за да се насърчава интеграцията на слънчевата педагогика в образованието

Осведомяване и комуникация:

 • Публични кампании и медийни инициативи, за да се повиши осведомеността и интереса към слънчевата педагогика в обществото;
 • Създаване на уебсайт, социални медии и информационни канали за споделяне на ресурси и новини;

Тези практически полета на работа биха помогнали на фондацията да реализира своята мисия за разпространение на слънчевата педагогика и да генерира положителни изменения в образованието на децата в България.