Въведение и понятия в слънчевата педагогика; УИН:46710001 (1 квалификационен кредит)

Принципи на слънчевата педагогика; УИН:46710002 (1 квалификационен кредит)

Музика и музикални упражнения; УИН:46710003 (1 квалификационен кредит)

Символи в слънчевата педагогика; УИН: 46710004 (1 квалификационен кредит)

Човекът в слънчевата педагогика; УИН: 46710005 (1 квалификационен кредит)

Диагностика и наблюдение – периодизация, темпераменти и „Триъгълник на качествата“; УИН: 46710006 (1 квалификационен кредит)

Двигателни и дихателни упражнения; УИН: 46710007 (1 квалификационен кредит)

Лъчи на слънчевата педагогика; УИН: 46710008 (1 квалификационен кредит)

Методи на слънчевата педагогика; УИН: 46710009 (1 квалификационен кредит)

Живата природа в слънчевата педагогика; УИН: 46710010 (1 квалификационен кредит)

Добродетели, дарби и способности в слънчевата педагогика; УИН: 46710011 (1 квалификационен кредит)

Четирите съзнания на човека и слънчевата педагогика; УИН: 46710012 (1 квалификационен кредит)

Четирите фактора на здравословния живот в слънчевата педагогика; УИН: 46710013 (1 квалификационен кредит)

Периодизация при възпитанието в слънчевата педагогика; УИН: 46710014 (1 квалификационен кредит)

Комплексни методи за възпитание, самосъзнание и здравословен начин на живот в слънчевата педагогика – Паневритмия; УИН: 46710015 (1 квалификационен кредит)

Комплексни методи за превенция на детската агресия и хиперактивно поведение с упражнения на слънчевата педагогика; УИН: 46710016 (1 квалификационен кредит)

Педагогическата практика на слънчевата педагогика; УИН: 46710017 (1 квалификационен кредит)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ - УЧИТЕЛИ И ПЕДАГОЗИ

Обучение за допълнителна квалификация на учители, за получаване на квалификационни кредити.
Комплексно представяне на образователния модел, практическа демонстрация на методите и упражненията от слънчевото обучение и възпитание, чрез предварително обявени дати за присъствена или онлайн форма.