ИНОВАТИВНА ПРОГРАМА „ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВЪЗПИТАНИЕ“

Учебната програма има за цел да запознае с теорията и практиката на слънчевата педагогика в рамките на обучение, което е организирано в различни по обхват и съдържание модули (нива на обучение);

Учебната програма има за цел да предостави опорни ресурси и идеи за добра практика;

Да развие знанията и уменията на обучаемите, да предостави възможности за педагогическа диагностика, насочена в посока разкриване на добродетели, дарби и способности; приложение на иновативни методи за изграждане на личностни качества;

Програмата е насочена към обучение и квалификация на учители, директори, педагогически и други специалисти, работещи в системата на образованието;

Организират се обучения за родители;

Изгражда се образователна среда с иновативни дидактични продукти за онагледяване и интерактивна работа с децата и учениците. В слънчевото възпитание са комбинирани Паневритмия, дихателни, гимнастически и музикални упражнения, които са предимно с практическа насоченост.

Програмата за обучение има различен обхват и тематично съдържание, според групата: учители, родители, студенти и др.

Форми на обучение:

Комбинирана – индивидуална, групова, дистанционна и практическа, съгласно разработената програма за обучението;

Присъствено и онлайн