Преминалите обученията по образователната програма формират общност (присъствено и онлайн), която:

Споделя информация за обученията

Информира за предстоящи обучения и периодични срещи

Обменя идеи за материали, практики и др.

Организира различни по вид и съдържание проекти, свързани с обучението и възпитанието

Обсъжда казуси и споделя опит от практическата работа и приложение на обучението, наблюдения и др.

Формуляр за асоцииране към Общност на Слънчевото обучение и възпитание:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АСОЦИИРАНЕ КЪМ ОБЩНОСТ НА СЛЪНЧЕВОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Общност на преминалите обученията по образователната програма Слънчева педагогика: ``Обучение чрез възпитание`` (присъствено и онлайн)