Фондацията работи за

Слънчево образование и възпитание посредством популяризиране на „Слънчевата педагогика“ и нейното приложение чрез иновативния образователен модел “Обучение чрез възпитание” в системата на предучилищното и училищното образование в България и по света.
Организиране и провеждане на първоначални и последващи обучения на преподаватели, родители и студенти в теорията и практиката на слънчевото образование.
Сертифициране, последващ мониторинг и методическа подкрепа на обучените лица.
Разработване и разпространение на дидактически материали за образованието, в синхрон между целите на фондацията, необходимостта на обучението, всички други заинтересовани страни и нормативните изисквания.